Aktualności

Do zoo z Marino

post image

REGULAMIN KONKURSU „Do zoo z Marino”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Do zoo z Marino” (zwanej dalej „konkursem”) jest właściciel Centrum Handlowego Marino położonego we Wrocławiu u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej (zwanego dalej „Centrum Handlowe Marino”) spółka Rafael Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709 (zwana dalej „Organizatorem”).
II. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa w okresie od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 26 marca 2017 r.
III. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnikiem konkursu, jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem konkursu”), która spełni łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
c) dokonała w dniach 21 marca 2017 r. - 26 marca 2017 r. zakupów w sklepach znajdujących się na terenie C.H. Marino, na kwotę co najmniej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), przy czym zgodnie z pkt. b) powyżej, w ramach konkursu nie są uwzględniane zakupy dokonywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiada oryginał paragonu za ww. zakupy;
d) wypełniła w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą, kupon konkursowy udostępniony w Centrum Handlowym Marino w którym podała: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (miasto i dzielnicę), opcjonalnie adres e-mail, nazwę sklepu w którym dokonała zakupów o których mowa w pkt. c) powyżej, kwotę paragonu (kwotę zakupów) i zaznaczyła ilość kart rocznych do zoo, które chce otrzymać dla swojej rodziny, oraz przekazała go hostessie lub wrzuciła go do urny konkursowej wystawionej w dniach 21 marca 2017 r. - 26 marca 2017 r. w Centrum Handlowym Marino (dalej jako „Formularz”), z zastrzeżeniem, że jeden paragon za zakupy spełniające wymogi określone w pkt. c) powyżej, upoważnia do wypełnienia jednego Kuponu konkursowego;
e) nie jest pracownikiem Organizatora, osobą działającą na jego zlecenie, najemcą Centrum Handlowego Marino, pracownikiem takiego najemcy ani też najbliższym członkiem rodziny tych osób (przy czym przez osobę najbliższą rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
IV. Zasady konkursu
1. Celem konkursu – z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu - jest nagrodzenie Uczestników konkursu, którzy w dniach od 21 marca 2017 r. do dnia 26 marca 2017 r. odwiedzając Centrum Handlowe Marino, zrobią najwięcej zakupów, spełniających wymogi określone w pkt. III lit. c) powyżej oraz spełnią inne wymagania określone w niniejszym regulaminie.
2. Każdego dnia konkursu, począwszy od 21 marca 2017 r., aż do dnia 26 marca 2017 r. (włącznie) po zamknięciu Centrum Handlowego Marino, Organizator dokona otwarcia urny konkursowej i po wyciągnięciu Formularzy, dokona ich przeliczenia, ustalając ilość Formularzy każdego z Uczestników konkursu (dalej jako „Codzienne liczenie Kuponów konkursowych”).
3. Ilość Formularzy pochodzących od tego samego Uczestnika konkursu, jest sumowana, a za każdy jeden Formularz Uczestnik konkursu otrzymuje jeden punkt (dalej jako „punkt”).
4. W dniu 27 marca 2017 r. Organizator, w oparciu o wyniki Codziennego liczenia Formularzy, oraz zasady określone w pkt. 2 i 3 powyżej, ustali listę Uczestników konkursu, którzy za dokonanie zakupów w dniach 21 marca 2017 r. - 26 marca 2017 r. w C.H. Marino uzyskali największą ilość punktów, upoważniającą ich do odbioru nagrody, ze wskazaniem którą z nagród Uczestnik konkursu otrzyma (dalej jako „Lista wygranych”).
5. Formularze niespełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie, są nieważne i nie będą brane pod uwagę w Codziennym liczeniu Formularzy.
V. Nagrody
Nagrodami w konkursie są:
1. Nagroda I stopnia: Karta roczna do ZOO Wrocław (dalej jako „Karta roczna”) - 50 nagród do rozdania o wartości 120,00 zł;
2. Nagroda II stopnia: Karta do Pracowni Fryzjerskiej M&M znajdującej się w Centrum Handlowym Marino, przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu (Firma MDSAT Marcin Dutkowski) na kwotę 100,00 zł, do wykorzystania do dnia 30 kwietnia 2017 r. włącznie (dalej jako „Karta do Pracowni Fryzjerskiej”) – 20 nagród do rozdania;
3. Nagroda III stopnia: Voucher do myjni samochodowej Wesoła Gąbeczka znajdującej się na parkingu Centrum Handlowego Marino, przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu na kwotę 30 zł (dalej jako „Voucher do myjni”), do wykorzystania w dniu 2 kwietnia 2017 r. – 30 nagród do rozdania.
VI. Ogłoszenie wyników. Wydanie nagród.
1. Nagrody przyznawane są zgodnie z następującymi zasadami: po ustaleniu Listy wygranych, osoby które uzyskały największą ilość punktów otrzymają Nagrody I stopnia.
2. Po wyczerpaniu puli Nagród I stopnia, kolejne osoby z Listy wygranych (według ilości uzyskanych punktów) otrzymają Nagrody II stopnia.
3. Po wyczerpaniu puli Nagród I stopnia oraz puli Nagród II stopnia, kolejne osoby z Listy wygranych (według ilości uzyskanych punktów) otrzymają Nagrody III stopnia.
4. Organizator, w dniu 27.03.2017 r. skontaktuje się z osobami które wygrały.
5. Po odbiór nagrody należy zgłosić się do dnia 31.03.2017 r. (włącznie) w biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Marino. Nieodebranie nagrody w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza rezygnację z nagrody – Uczestnik konkursu, traci wówczas prawo do nagrody. Uczestnik konkursu obowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Przy odbiorze nagrody, Uczestnik konkursu musi okazać ważny dokument ze zdjęciem, pozwalający stwierdzić jego tożsamość. Przy odbiorze nagrody, Uczestnik konkursu musi okazać oryginały wszystkich paragonów, za zakupy spełniające wymogi określone w pkt. III.c) powyżej, w związku z którymi wypełnił Kupony konkursowe.
VII. Dane osobowe
1. Uczestnik konkursu, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (miasto i dzielnicę), opcjonalnie adres e-mail i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
2. Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Centrum Handlowego Marino (http://www.centrum-marino.com/) przez Organizatora na Liście wygranych w przypadku wygrania którejkolwiek z nagród oferowanych w konkursie.
3. Uczestnik konkursu, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (miasto i dzielnicę), opcjonalnie adres e-mail, i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
4. Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
5. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Organizator informuje, że:
a) jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu tej ustawy;
b) dane osobowe Uczestników konkursu są przechowywane w siedzibie Organizatora;
c) dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora;
a) Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji;
b) podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest w biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Marino, na stronie internetowej http://www.centrum-marino.com/ oraz Facebooku Marino, a także przy stoisku hostess.
2. Przystąpienie do konkursu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Więcej informacji na temat konkursu oraz uwagi dotyczące realizacji konkursu, Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w formie pisemnej pod następującymi adresami: Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław, lub na e-mail marino@victoriamd.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

  • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
  • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.