Aktualności

List do Św. Mikołaja

post image

 

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI „List do  Świętego Mikołaja”

(dalej jako: „Regulamin”)

 

I. Organizator konkursu

 

Organizatorem konkursu „List do Świętego Mikołaja” (dalej jako „Konkurs”) jest właściciel Centrum Handlowego Marino położonego we Wrocławiu u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej (dalej jako: „C.H. Marino”) spółka Rafael Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709 (dalej jako: „Organizator”).

 

II. Czas trwania Konkursu

 

Konkurs trwa w okresie od dnia 21.11.2017 od godz. 12:00 do dnia 06.12.2017 do godz. 21:00.

 

III. Uczestnictwo w Konkursie

 

Uczestnikiem konkursu, jest każda osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki (dalej jako: „Uczestnik konkursu”):

 1. ma od 4 do 18 lat; wiek (ilość lat) ustala się wyłącznie według roku urodzenia;
 2. wykona samodzielnie pracę konkursową – List do Świętego Mikołaja w którym w formie opisu i/lub rysunku przedstawi dobre uczynki, które wykonała w bieżącym roku kalendarzowym oraz napisze, jaki/-e prezent/-y chciałaby otrzymać od Świętego Mikołaja (dalej jako: „Listem do Świętego Mikołaja”);
 3. zostanie zgłoszona do uczestnictwa w Konkursie przez opiekuna prawnego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IV. poniżej;
 4. nie jest najbliższym członkiem rodziny pracownika Organizatora, osoby działającej na jej zlecenie, najemcy C.H. Marino i pracownikiem takiego najemcy (przy czym przez osobę najbliższą rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).

 

IV. Zgłoszenie Uczestnika konkursu

 

1. Zgłoszenia Uczestnika konkursu do udziału w Konkursie dokonuje jego opiekun prawny (dalej jako: „Zgłoszenie”).

2. W celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. opiekun prawny lub rodzic dziecka powinien podpisać pracę i wpisać na niej imię i nazwisko, adres zamieszkania ora nr telefonu,
 2. List do Świętego Mikołaja należy wrzucić do urny konkursowej wystawionej w okresie od dnia 21.11.2017 od godz. 12:00 do dnia 06.12.2017 do godz. 21:00 w oznaczonym miejscu w C.H. Marino.

3. Jeden Uczestnik konkursu może zostać zgłoszony do udziału w Konkursie wyłącznie jeden raz.  

 

V. Cel i zasady Konkursu

 

1. Celem Konkursu – z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu - jest nagrodzenie Uczestników konkursu, którzy wykonali najpiękniejsze Listy do Świętego Mikołaja.

2. . W dniu 07.12.2017 r. przed otwarciem C.H. Marino, Organizator dokona otwarcia urny konkursowej o której mowa w pkt. IV. ust. 2 lit. b. powyżej.

3. Listy do Świętego Mikołaja, będą podlegały ocenie przez komisję konkursową, składającą się z 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora (dalej jako „Komisja konkursowa”).

4. Listy do Świętego Mikołaja oceniane będą przez Komisję konkursową w dniu 07.12.2017 według następujących kryteriów: oryginalność, kreatywność oraz dobra identyfikacja Listu do Świętego Mikołaja z tematem Konkursu (dalej jako „Ocena”).Tego samego dnia po dokonaniu Oceny Zadań konkursowych, Organizator wyłoni zwycięzców Konkursu.

5. Spośród zgłoszonych Listów do Świętego Mikołaja Komisja Konkursowa wyłoni:

 1. 100 (stu) zwycięzców zajmujących III (trzecie) miejsce;
 2. 100 (stu) zwycięzców zajmujących II (drugie) miejsce;
 3. 1 (jednego) zwycięzcę zajmującego I (pierwsze) miejsce.

6. Powiadomienie zwycięzców o wygranej nastąpi drogą pocztową przesyłką poleconą na adres wskazany w Karcie zgłoszenia w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

7. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, są nieważne i nie będą podlegały Ocenie.

 


 

VI. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

 1. Nagrody za III miejsce - Vouchery do Placu Zabaw Fioletowa Sowa uprawniające do zabawy na placu zabaw przez 1 godzinę o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) – 100 (sto) nagród do rozdania;
 2. Nagroda za II miejsce - Maskotki pluszowe o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) – 100 (sto) nagród do rozdania;
 3. Nagroda główna za I miejsce – nagroda niespodzianka o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) – 1 (jedna) nagroda do rozdania.

2. Jeden Uczestnik konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę o której mowa w pkt. 1 powyżej.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców drogą pocztową wraz z powiadomieniem o którym mowa w pkt. V ust. 6. powyżej.

5.  Nieodebranie przesyłki o której mowa w ust. 4 powyżej, oznacza rezygnację z nagrody – Uczestnik konkursu, traci wówczas prawo do nagrody.

 

VII. Dane osobowe

 

1. Opiekun prawny dokonujący Zgłoszenia, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres do doręczeń, oraz dane osobowe Uczestnika konkursu tj.: imię, nazwisko i datę urodzenia i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

2. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)  Organizator informuje, że:

 1. jest administratorem danych osobowych opiekuna prawnego o którym mowa w pkt. IV ust. 1 oraz danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu tej ustawy;
 2. dane osobowe o których mowa w lit. a. powyżej są przechowywane w siedzibie Organizatora;
 3. dane osobowe o których mowa w lit. a. powyżej są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i mogą być udostępniane innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora;
 4. Opiekun prawny o którym mowa w pkt. IV ust. 1 powyżej ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu oraz do ich aktualizacji;
 5. podanie przez Opiekuna prawnego o którym mowa w pkt. IV ust. 1 powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Dyrekcji C.H. Marino oraz w siedzibie Organizatora.

2. Dokonanie Zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu.

3. Więcej informacji na temat Konkursu oraz uwagi dotyczące realizacji Konkursu, opiekunowie prawni dokonujący Zgłoszenia mogą zgłaszać w formie pisemnej pod następującymi adresami: Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław, lub na e-mail ewelina.faltyn@victoriamd.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

 • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
 • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.