Aktualności

Rozdajemy piękne choinki

post image

Wrocław, dnia 12.12.2017r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ROZDAJEMY CHOINKI”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej polegającej na przekazywaniu przez Organizatora choinek w zamian za okazanie Potwierdzenia wydawanego na podstawie paragonów dokumentujących dokonanie na terenie Centrum Handlowego MARINO we Wrocławiu
(z wyłączeniem sklepu TESCO) w dniach od 16 do 24 grudnia 2017 r. zakupów za łączną kwotę co najmniej 300 zł brutto. Choinki będą wydawane w dniach od 16 oraz 24 grudnia 2017 r. Potwierdzenie jest wydawane wyłącznie w przypadku dokonania zakupów w łącznej wysokości 300 zł brutto w okresie trwania akcji, tj. od 16 do 24 grudnia 2017 r. oraz uprawnia do odbioru choinki w dniu jego wydania. Łączna ilość choinek przeznaczonych do przekazania Klientom wynosi 500 sztuk. Organizator dopuszcza wcześniejsze zakończenie akcji promocyjnej w przypadku wyczerpania zapasu choinek.

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć właściciela Centrum Handlowego Marino, czyli spółkę Rafael Investment sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisaną
  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709. Określaną w dalszej części niniejszego Regulaminu również jako Rafael Investment.
 2. C.H. Marino – należy przez to rozumieć Centrum Handlowe Marino położone we Wrocławiu
  u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej.
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która dokonała zakupów
  w sklepach znajdujących się na terenie C.H. Marino, z wyłączeniem sklepu TESCO.
  W ramach niniejszej akcji promocyjnej nie są uwzględniane zakupy dokonywane w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej. W niniejszej akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby działające na jego zlecenie, a także najemcy CH Marino
  i ich pracownicy oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
 4. Choince – należy przez to rozumieć ścięte drzewko iglaste o średniej wartości rynkowej 26 zł netto
 5. Potwierdzeniu – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający uprawnienie do otrzymania choinki w ramach niniejszej akcji, wydawany przez osoby upoważnione przez Organizatora.

§2 Zasady wydawania choinek

 1. Choinki będą wydawane przez Organizatora w wyznaczonym miejscu na terenie C.H. Marino, oznaczonym nazwą niniejszej akcji promocyjnej („Rozdajemy choinki”) w dniach 16-24.12.2017r. w godzinach 12:00-20:00 na podstawie Potwierdzenia.
 2. Potwierdzenia będą wydawane Klientom przez osoby upoważnione przez Organizatora
  w miejscu bezpośrednio sąsiadującym z miejscem, w którym będą wydawane choinki.
 3. Potwierdzenia będą wydawane Klientom na podstawie przedstawionych przez nich paragonów, które łącznie muszą spełniać następujące warunki:
  1. Zostały wydane w związku z wykonaniem zakupów w sklepach znajdujących się na terenie C.H. Marino. Promocją nie są objęte paragony wydane w związku z dokonaniem zakupów w sklepie TESCO;
  2. Zostały wydane w związku z zakupami dokonanymi w dniach  16 - 24 grudnia 2017 r., ponadto dotyczą zakupów dokonanych w dniu, w którym Klient podejmie próbę uzyskania Potwierdzenia;
  3. Łączna wartość przedstawionych paragonów będzie wynosić co najmniej 300 zł brutto;
  4. Paragony mogą dotyczyć zakupów dokonanych w różnych sklepach znajdujących się
   na terenie CH Marino (z wyłączeniem TESCO);
  5. Paragony nie mogą dotyczyć zakupów dokonanych przez pracowników Organizatora
   oraz osoby działające na jego zlecenie, a także przez najemców CH Marino
   i ich pracowników oraz członków najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
 4. W celu uzyskania Potwierdzenia Klient jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi następujących danych:
 5. Potwierdzenie uprawniające do odbioru Choinki jest wydawane pod warunkiem realizacji
  przez klienta wszystkich ustaleń wskazanych w niniejszym Regulaminie, ponadto pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji niniejszej akcji oraz w celach marketingowych. Wyrażona przez Klienta zgoda musi obejmować również zgodę na udostępnianie tych danych osobowych przez Organizatora innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora.
 6. Potwierdzenie uprawnia do odbioru Choinki wyłącznie w dniu jego wystawienia. Odbiór choinki odbywa się w miejscu bezpośrednio sąsiadującym z punktem wydawania Potwierdzeń.
 7. Osoba wydająca Choinkę może odmówić jej wydania, jeżeli stwierdzi uszkodzenie Potwierdzenia w stopniu uniemożliwiającym jednoznaczne określenie jego cech szczególnych lub w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa sfałszowania, podrobienia lub próby ponownego wykorzystania Potwierdzenia. Nie wydaje się duplikatów Potwierdzeń.
 8. Klientom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora wynikające z  braku realizacji Potwierdzenia w dniu jego wydania.
 9. Potwierdzenia nie podlegają zastrzeżeniu ani zablokowaniu. Realizacja Potwierdzenia stanowi ważną transakcję również w przypadku, gdy osoba, która nabyła w zamian za nie Choinkę, weszła w jego posiadanie w sposób nieuprawniony.
  1. Imię i Nazwisko;
  2. Data urodzenia;
  3. Adres zamieszkania;
  4. Adres e-mail lub numer telefonu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Potwierdzenia po jego przekazaniu Klientowi.

11. Choinki nie podlegają zwrotowi, ani wymianie.

12. W przypadku, gdy Klient zamierza dokonać zwrotu towaru, którego zakup potwierdza paragon stanowiący podstawę uzyskania Potwierdzenia (na podstawie którego Klient otrzymał Choinkę), Klient jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość otrzymanej Choinki,
tj. 26 zł netto lub do zwrotu otrzymanej choinki, zanim dokona zwrotu towaru, na podstawie którego otrzymał paragon. Zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien nastąpić w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na terenie CH Marino.

§3 Zasady wydawania Potwierdzeń uprawniających do uzyskania Choinki

 1. Klient otrzymuje Potwierdzenie na zasadach wskazanych w §2 ust.2-4, po przedstawieniu paragonów o których mowa w §2 ust. 4 oraz po przekazaniu danych i złożeniu oświadczeń,
  o których mowa w §2 ust.5-6.
 2. Każdy posiadany przez Klienta paragon może być użyty wyłącznie raz, ponadto wyłącznie
  w dniu dokonania zakupu. Jeden paragon nie może być wykorzystany do uzyskania więcej
  niż jednego Potwierdzenia. Potwierdzenie zostanie wydane Klientowi po umieszczeniu przez osobę upoważnioną przez Organizatora pieczątki na wszystkich paragonach, o których mowa
  w §2 ust.4.
 3. Osoba upoważniona przez Organizatora może odmówić wydania Potwierdzenia w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  1. w przypadku stwierdzenia braku podstaw do jego wydania,
  2. stwierdzenia, że zakup został dokonany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa sfałszowania, podrobienia lub próby ponownego wykorzystania paragonu przedstawionego przez Klienta,
  4. w przypadku próby uzyskania Potwierdzenia przez osobę zatrudnioną przez Organizatora
   lub działającą na jego zlecenie, najemców CH Marino i ich pracowników, bądź członków najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
 4. Klient przekazuje Organizatorowi dane, o których mowa w §2 ust.5 oraz oświadczenia, o których mowa w §2 ust.6, w formie formularza dostępnego w punkcie wydawania Potwierdzeń, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient jest zobowiązany do złożenia własnoręcznego podpisu potwierdzającego prawdziwość przekazanych danych oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w §2 ust.6.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej akcji promocyjnej jest dostępny w biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Marino we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 7 oraz w punkcie wydawania Potwierdzeń.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu i załączników
  do niego ze skutkiem natychmiastowym lub w innym wybranym przez Organizatora terminie. Klient jest uprawniony do uzyskania Potwierdzenia i Choinki na jego podstawie, według zasad zgodnych z regulaminem obowiązującym w momencie próby uzyskania Potwierdzenia
  lub Choinki.
 3. Przystąpienie przez Klienta do niniejszej akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na cele związane z uczestnictwem w niniejszej akcji promocyjnej oraz w celach marketingowych.
 4. Zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Organizator informuje, że:
 5. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji niniejszej akcji Klienci mogą zgłaszać w formie pisemnej
  lub elektronicznej Organizatorowi pod następującymi adresami:
 6. Reklamacje dotyczące Potwierdzenia lub Choinki mogą być zgłaszane przez Klienta Organizatorowi wyłącznie w momencie ich wydania.
 7. Organizator jest uprawniony do zakończenia realizacji niniejszej akcji promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny. Akcję uważa się za zakończoną w szczególności w chwili,
  kiedy Organizator wyda Klientom łącznie 350 Choinek.
 8. Organizator może przedłużyć okres trwania niniejszej akcji na kolejne dni. W przypadku przedłużenia okresu trwania niniejszej akcji, będzie ona realizowana na tych samym zasadach,
  co w dniach 16-24.12.2017 r.
  1. jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu tej ustawy;
  2. dane osobowe Klientów są przechowywane w siedzibie Organizatora;
  3. dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej akcji promocyjnej oraz w celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora;
  4. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji;
  5. podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie
   jest warunkiem uczestnictwa w niniejszej akcji promocyjnej.
  1. Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław;
  2. anna.zawadzka@victoriamd.pl

Załączniki:

Wzór Formularza zawierającego dane osobowe Klienta oraz wymagane oświadczenia

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

 • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
 • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.