Aktualności

Rozlicz PIT za zakupy w Marino

post image

Wrocław, dnia 28 lutego  2017r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ROLICZ PIT ZA ZAKUPY W MARINO”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej polegającej na bezpłatnym rozliczaniu formularzy podatkowych PIT w zamian za okazanie paragonu dokumentującego dokonanie na terenie Centrum Handlowego MARINO we Wrocławiu (z wyłączeniem sklepu TESCO) w dniu 18 albo 19 marca 2017r. zakupów za łączną kwotę co najmniej 50 zł brutto. Rozliczenie formularzy podatkowych PIT  odbędzie się w dniach 18 oraz 19 marca 2017r. Potwierdzenie jest wydawane wyłącznie w przypadku dokonania zakupów w łącznej wysokości 50 zł brutto w ciągu jednego dnia, tj. 18 albo 19 marca 2017r. oraz uprawnia do bezpłatnego rozliczenia formularza podatkowego PIT. Organizator dopuszcza wcześniejsze zakończenie akcji promocyjnej w przypadku małego zainteresowania, jak również przedłużenia jej trwania.

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć właściciela Centrum Handlowego Marino, czyli spółkę Rafael Investment sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisaną
  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709. Określaną w dalszej części niniejszego Regulaminu również jako Rafael Investment.
 2. C.H. Marino – należy przez to rozumieć Centrum Handlowe Marino położone we Wrocławiu
  u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej.
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która dokonała zakupów
  w sklepach znajdujących się na terenie C.H. Marino, z wyłączeniem sklepu TESCO.
  W ramach niniejszej akcji promocyjnej nie są uwzględniane zakupy dokonywane w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej. W niniejszej akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby działające na jego zlecenie, a także najemcy CH Marino
  i ich pracownicy oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
 4. Bezpłatnym rozliczeniu formularza PIT – należy przez to rozumieć usługę rozliczenia formularza podatkowego PIT wykonywaną przez biuro usług księgowych SzoK Szybka Obsługa Księgowa Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Ślężnej 27, 53-301 Wrocław
 5. Paragonie – należy przez to rozumieć dokument, stwierdzający uprawnienie do otrzymania możliwości bezpłatnego rozliczenia formularza PIT, dokumentujący dokonanie na terenie Centrum Handlowego MARINO we Wrocławiu
  (z wyłączeniem sklepu TESCO) w dniu 18 albo 19 marca 2017r. zakupów za łączną kwotę co najmniej 50 zł brutto.

§2 Zasady bezpłatnego rozliczenia formularza PIT

 1. Klient będzie miał możliwość bezpłatnego rozliczenia formularza PIT w wyznaczonym miejscu na terenie C.H. Marino, oznaczonym nazwą niniejszej akcji promocyjnej („Rozlicz PIT za zakupy!”) w dniach 18-19.03.2017r. w godzinach 9-21 na podstawie paragonu.
 2. Bezpłatne rozliczenie formularza PIT będzie możliwe przez osoby upoważnione przez Organizatora w miejscu przez niego wyznaczonym. 
 3. Potwierdzenia będą wydawane Klientom na podstawie przedstawionych przez nich paragonów, które łącznie muszą spełniać następujące warunki:
  1. Zostały wydane w związku z wykonaniem zakupów w sklepach znajdujących się na terenie C.H. Marino. Promocją nie są objęte paragony wydane w związku z dokonaniem zakupów w sklepie TESCO;
  2. Zostały wydane w związku z zakupami dokonanymi w dniu 18 albo 19 marca 2017r.;
  3. Łączna wartość przedstawionych paragonów będzie wynosić co najmniej 50 zł brutto;
  4. Paragony mogą dotyczyć zakupów dokonanych w różnych sklepach znajdujących się
   na terenie CH Marino (z wyłączeniem TESCO);
  5. Paragony nie mogą dotyczyć zakupów dokonanych przez pracowników Organizatora
   oraz osoby działające na jego zlecenie, a także przez najemców CH Marino
   i ich pracowników oraz członków najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
 4. W celu uzyskania Potwierdzenia Klient jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi następujących danych:
 5. Możliwość bezpłatnego rozliczenia formularza PIT zachodzi pod warunkiem realizacji
  przez klienta wszystkich ustaleń wskazanych w niniejszym Regulaminie, ponadto pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji niniejszej akcji oraz w celach marketingowych. Wyrażona przez Klienta zgoda musi obejmować również zgodę na udostępnianie tych danych osobowych przez Organizatora innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora.
 6. Osoba rozliczająca formularze PIT może odmówić rozliczenia, jeżeli stwierdzi uszkodzenie paragonu w stopniu uniemożliwiającym jednoznaczne określenie jego cech szczególnych lub w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa sfałszowania, podrobienia lub próby ponownego wykorzystania paragonu.
 7. Klientom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora wynikające z  braku realizacji paragonu w dniu jego wydania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie formularza PIT po jego przekazaniu Klientowi.
 9. Formularze PIT nie podlegają zwrotowi, ani wymianie.
  1. Imię i Nazwisko;
  2. Data urodzenia;
  3. Adres zamieszkania;
  4. Adres e-mail lub numer telefonu.

10. W przypadku, gdy Klient zamierza dokonać zwrotu towaru, którego zakup potwierdza paragon stanowiący podstawę uzyskania możliwości bezpłatnego rozliczenia paragonu PIT (na podstawie którego Klient otrzymał taką możliwość), Klient jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość otrzymanej usługi rozliczania paragonu PIT,
tj. 30 zł netto, zanim dokona zwrotu towaru, na podstawie którego otrzymał paragon. Zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien nastąpić w Punkcie Rozliczania PITów znajdującym się na terenie CH Marino.

§3 Zasady uzyskiwania możliwości bezpłatnego rozliczenia formularza PIT

 1. Klient otrzymuje możliwość bezpłatnego rozliczenia formularza PIT na zasadach wskazanych w §2 ust.2-4, po przedstawieniu paragonów o których mowa w §2 ust. 4 oraz po przekazaniu danych i złożeniu oświadczeń, o których mowa w §2 ust.5-6.
 2. Każdy posiadany przez Klienta paragon może być użyty wyłącznie raz, ponadto wyłącznie
  w dniu dokonania zakupu. Potwierdzenie zostanie wydane Klientowi po umieszczeniu przez osobę upoważnioną przez Organizatora pieczątki na wszystkich paragonach, o których mowa
  w §2 ust.4.
 3. Osoba upoważniona przez Organizatora może odmówić możliwości bezpłatnego rozliczenia formularza PIT w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  1. w przypadku stwierdzenia braku podstaw do jego wydania,
  2. stwierdzenia, że zakup został dokonany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa sfałszowania, podrobienia lub próby ponownego wykorzystania paragonu przedstawionego przez Klienta,
  4. w przypadku próby uzyskania możliwości bezpłatnego rozliczenia formularza PIT przez osobę zatrudnioną przez Organizatora
   lub działającą na jego zlecenie, najemców CH Marino i ich pracowników, bądź członków najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
 4. Klient przekazuje Organizatorowi dane, o których mowa w §2 ust.5 oraz oświadczenia, o których mowa w §2 ust.6, w formie formularza dostępnego w punkcie wydawania Potwierdzeń, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient jest zobowiązany do złożenia własnoręcznego podpisu potwierdzającego prawdziwość przekazanych danych oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w §2 ust.6.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej akcji promocyjnej jest dostępny w biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Marino we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 7, na stronie https://www.facebook.com/Marino.Wroclaw/ oraz w punkcie rozliczania PITów.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu i załączników
  do niego ze skutkiem natychmiastowym lub w innym wybranym przez Organizatora terminie. Klient jest uprawniony do uzyskania możliwości bezpłatnego rozliczenia formularza PIT, według zasad zgodnych z regulaminem obowiązującym w momencie próby uzyskania możliwości.
 3. Przystąpienie przez Klienta do niniejszej akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na cele związane z uczestnictwem w niniejszej akcji promocyjnej oraz w celach marketingowych.
 4. Zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Organizator informuje, że:
 5. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji niniejszej akcji Klienci mogą zgłaszać w formie pisemnej
  lub elektronicznej Organizatorowi pod następującymi adresami:
 6. Reklamacje dotyczące możliwości bezpłatnego rozliczenia formularza PIT mogą być zgłaszane przez Klienta Organizatorowi wyłącznie w momencie ich wydania.
 7. Organizator jest uprawniony do zakończenia realizacji niniejszej akcji promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 8. Organizator może przedłużyć okres trwania niniejszej akcji na kolejne dni. W przypadku przedłużenia okresu trwania niniejszej akcji, będzie ona realizowana na tych samym zasadach,
  co w dniach 25-26.03.2017r.
  1. jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu tej ustawy;
  2. dane osobowe Klientów są przechowywane w siedzibie Organizatora;
  3. dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej akcji promocyjnej oraz w celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora;
  4. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji;
  5. podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie
   jest warunkiem uczestnictwa w niniejszej akcji promocyjnej.
  1. Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław;
  2. biuro@victoriamd.pl

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

 • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
 • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.