Aktualności

Tydzień szalonych zakupów

post image

REGULAMIN KONKURSU „Tydzień szalonych zakupów z C.H. MARINO”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Tydzień szalonych zakupów z C.H. MARINO” (zwanej dalej „Konkursem”) jest właściciel Centrum Handlowego Marino położonego we Wrocławiu u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej (zwanego dalej „C.H. Marino”) spółka Rafael Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709 (zwana dalej „Organizatorem”).
II. Czas trwania Konkursu
Konkurs w trwa w okresie od dnia 19.05.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
III. Uczestnictwo w Konkursie
Uczestnikiem konkursu, jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem konkursu”), która spełni łącznie następujące warunki:
a. jest pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
c. dokonała w dniach 19.05.2017 r. – 25.05.2017 r. zakupów w jednym ze sklepów znajdujących się na terenie C.H. Marino uczestniczących w Konkursie tj. Lady Collection, Szachownica, Danish Design, Joy Fashion, Takko, Wadima, Mazzini Moda Italiano, Creative Style (dalej jako „Sklep konkursowy”) przy czym zgodnie z pkt. b) powyżej, w ramach Konkursu nie są uwzględniane zakupy dokonywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zachowała oryginał paragonu za ww. zakupy;
d. wypełniła w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą, kupon konkursowy udostępniony w Sklepie konkursowym, w którym podała: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (miasto i dzielnicę), opcjonalnie adres e-mail, nazwę sklepu w którym dokonała zakupów o których mowa w pkt. c) powyżej, kwotę paragonu (kwotę zakupów) oraz wrzuciła go do urny konkursowej znajdującej się w dniach 19.05.2017 r. – 25.05.2017 r. w Sklepie konkursowym w którym dokonała zakupów o których mowa w pkt. c) powyżej (dalej jako „Kupon konkursowy”), przy czym Uczestnik konkursu, za każdorazowe zakupy spełniające warunki określone w pkt. c) powyżej, uprawniony jest do wypełnienia jednego Kuponu konkursowego;
e. nie jest pracownikiem Organizatora, osobą działającą na jego zlecenie, pracownikiem Sklepu konkursowego, najemcą C.H. Marino, pracownikiem takiego najemcy ani też najbliższym członkiem rodziny tych osób (przy czym przez osobę najbliższą rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).
IV. Zasady Konkursu
1. Celem Konkursu – z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu - jest nagrodzenie Uczestników konkursu, którzy w dniach od 19.05.2017 r. do dnia 25.05.2017 r. odwiedzając C.H. Marino, zrobią zakupy spełniające wymogi określone w pkt. III lit. c) powyżej na najwyższą kwotę, oraz spełnią inne wymagania określone w niniejszym regulaminie.
2. Każdego dnia konkursu, począwszy od 19.05.2017 r., aż do dnia 25.05.2017 r. (włącznie) po zamknięciu C.H. Marino, Organizator dokona otwarcia urn konkursowych znajdujących się w Sklepach konkursowych i po wyciągnięciu Kuponów konkursowych, dokona ich przeliczenia, ustalając wartość zakupów każdego z Uczestników konkursu (dalej jako „Codzienne liczenie Kuponów konkursowych”).
3. Wartość zakupów wskazana na Kuponach konkursowych pochodzących od tego samego Uczestnika konkursu, jest sumowana, z zastrzeżeniem, że sumowaniu podlegają kwoty zakupów dokonanych w tym samym Sklepie konkursowym.
4. W dniu 19.05.2017 r. Organizator, w oparciu o wyniki Codziennego liczenia Kuponów konkursowych, oraz zasady określone w pkt. 2 i 3 powyżej, ustali listę Uczestników konkursu, którzy w dniach 19.05.2017 r. – 25.05.2017 r. w C.H. Marino, zrobili zakupy spełniające wymogi określone w pkt. III lit. c) powyżej na najwyższą kwotę oraz spełnili inni wymogi określone w niniejszym regulaminie, ze wskazaniem którą z nagród Uczestnik konkursu otrzyma (dalej jako „Lista wygranych”).
5. Kupony konkursowe niespełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie, są nieważne i nie będą brane pod uwagę w Codziennym liczeniu Kuponów konkursowych.
V. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są bony na zakupy w Sklepie konkursowym na kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), (dalej jako „Nagroda”), o wartości 50,00 zł - 100 (sto) Nagród do rozdania. Uczestnik konkursu który znalazł się na Liście wygranych otrzyma Nagrodę – jeden bon upoważniający do zakupów w Sklepie konkursowym w którym dokonał zakupów spełniających wymogi określone w pkt. III lit. c) powyżej i w związku z którymi znalazł się na Liście wygranych.
2. Uczestnik konkursu może wykorzystać Nagrodę wyłącznie w Sklepie konkursowym o którym mowa w ust. 1 zd. 2 powyżej.
3. Bon nie podlega wymianie na gotówkę. Bon należy wykorzystać do dnia 31.05.2017r.
4. Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości Nagrody. Dodana nagroda pieniężna, nie zostanie wypłacona Uczestnikowi konkursu, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Uczestnikowi konkursu Nagrody, jako 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
VI. Ogłoszenie wyników. Wydanie nagród.
1. Nagrody przyznawane są zgodnie z następującymi zasadami: po ustaleniu Listy wygranych, osoby które zrobiły zakupy spełniające wymogi określone w pkt. III lit. c) powyżej na najwyższą kwotę, oraz spełniły inne wymagania określone w niniejszym regulaminie, otrzymają Nagrodę. Z zastrzeżeniem pkt. V ust. 1 powyżej, w ramach Konkursu, Organizator nagrodzi 100 (sto) osób.
2. Organizator, w dniu 26.05.2017 r. poinformuje telefonicznie Uczestnika konkursu który znalazł się na Liście wygranych o wygranej.
3. Po odbiór nagrody należy zgłosić się do dnia 27.05.2017 r. (włącznie) w biurze Dyrekcji C.H. Marino. Nieodebranie nagrody w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza rezygnację z nagrody – Uczestnik konkursu, traci wówczas prawo do nagrody. Uczestnik konkursu obowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Przy odbiorze nagrody, Uczestnik konkursu musi okazać ważny dokument ze zdjęciem, pozwalający stwierdzić jego tożsamość. Przy odbiorze nagrody, Uczestnik konkursu musi okazać oryginały wszystkich paragonów, za zakupy spełniające wymogi określone w pkt. III.c) powyżej, w związku z którymi wypełnił Kupony konkursowe. Przed wydaniem Nagrody, Uczestnik konkursu obowiązany jest wypełnić i podpisać Oświadczenie odbioru nagrody, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
VII. Dane osobowe
1. Uczestnik konkursu, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (miasto i dzielnicę), opcjonalnie adres e-mail i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
2. Uczestnik konkursu, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (miasto i dzielnicę), opcjonalnie adres e-mail, i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
4. Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
5. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Organizator informuje, że:
a. jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu tej ustawy;
b. dane osobowe Uczestników konkursu są przechowywane w siedzibie Organizatora;
c. dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora;
d. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji;
e. podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest w biurze Dyrekcji C.H. Marino, siedzibie Organizatora oraz Sklepach konkursowych.
2. Przystąpienie do Konkursu i wypełnienie Kuponu konkursowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Więcej informacji na temat konkursu oraz uwagi dotyczące realizacji konkursu, Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w formie pisemnej pod następującymi adresami: Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław, lub na e-mail ewelina.faltyn@victoriamd.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

  • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
  • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.