Aktualności

Walentynki w Marino

post image

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KUPONY NA KAWĘ LUB DESER DLA ZAKOCHANYCH”

Wrocław, dnia 06.02.2017

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej polegającej na przekazywaniu przez Organizatora kuponu na kawę lun deser w zamian za spełnienie dwóch warunków:

  • Okazanie Potwierdzenia wydawanego na podstawie paragonów dokumentujących dokonanie na terenie Centrum Handlowego MARINO we Wrocławiu (z wyłączeniem sklepu TESCO) w dniu 12 luty 2017r. zakupów za łączną kwotę co najmniej 50 zł brutto.
  • Zrobienie zdjęcia sobie oraz osobie towarzyszącej przy dekoracji Walentynkowej i umieszczeniu zdjęcia na portalu społecznościowym facebook tagując miejsce wykonania zdjęcia jako Centrum Handlowe Marino

Kupony będą wydawane w dniu 12 luty 2017  i będą uprawniały do realizacji kuponu w dniu 14 luty 2017. Łączna ilość kuponów przeznaczonych do przekazania Klientom wynosi 100 sztuk. Organizator dopuszcza wcześniejsze zakończenie akcji promocyjnej w przypadku wyczerpania zapasu kuponów, jak również przedłużenie jej trwania w przypadku braku wydania wszystkich kuponów we wskazanym terminie.

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Organizatorze – należy przez to rozumieć właściciela Centrum Handlowego Marino, czyli spółkę Rafael Investment sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709. Określaną w dalszej części niniejszego Regulaminu również jako Rafael Investment.

2. C.H. Marino – należy przez to rozumieć Centrum Handlowe Marino położone we Wrocławiu u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej.

3. Kliencie – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która dokonała zakupów w sklepach znajdujących się na terenie C.H. Marino, z wyłączeniem sklepu TESCO. W ramach niniejszej akcji promocyjnej nie są uwzględniane zakupy dokonywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W niniejszej akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby działające na jego zlecenie, a także najemcy CH Marino i ich pracownicy oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).

4. Kupon – należy przez to rozumieć dwuosobowe zaproszenie na kawę lub deser do realizacji w kawiarni Owocowy Raj w Centrum Handlowym Marino

§2 Zasady wydawania kuponów

1. Kupony będą wydawane przez Organizatora w wyznaczonym miejscu na terenie C.H. Marino, oznaczonym nazwą niniejszej akcji promocyjnej „Walentynki 2017” 12 lutego 2017r. w godzinach 12:00 – 18:00

2. Kupony będą wydawane Klientom przez osoby upoważnione przez Organizatora w miejscu bezpośrednio sąsiadującym z miejscem, w którym można kupon zrealizować

3. Kupony będą wydawane Klientom przy spełnieniu następujących warunków:

a. Klient przedstawi paragon wydany w związku z wykonaniem zakupów w sklepach znajdujących się na terenie C.H. Marino. Promocją nie są objęte paragony wydane w związku z dokonaniem zakupów w sklepie TESCO;

b. Zakupy muszą być dokonane w dniu 12 luty 2017r.

c. Łączna wartość przedstawionych paragonów będzie wynosić co najmniej 50 zł brutto;

d. Paragony mogą dotyczyć zakupów dokonanych w różnych sklepach znajdujących się na terenie CH Marino (z wyłączeniem TESCO);

e. Paragony nie mogą dotyczyć zakupów dokonanych przez pracowników Organizatora oraz osoby działające na jego zlecenie, a także przez najemców CH Marino i ich pracowników oraz członków najbliższej rodziny tych osób (przez co rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).

f. Klient i osoba towarzysząca zrobią wspólne zdjęcie przy dekoracji Walentynkowej i umieszczą zdjęcie na portalu społecznościowym facebook tagując miejsce wykonania zdjęcia jako Centrum Handlowe Marino

 

4. W celu uzyskania Kupony Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wykorzystanie zdjęcia na portalach społecznościowych (strona www i facebook CH Marino), oraz podpisanie listy odbioru kuponu

5. Potwierdzenie uprawniające do odbioru Kuponu jest wydawane pod warunkiem realizacji przez klienta wszystkich ustaleń wskazanych w niniejszym Regulaminie, ponadto pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji niniejszej akcji oraz w celach marketingowych. Wyrażona przez Klienta zgoda musi obejmować również zgodę na udostępnianie tych danych osobowych przez Organizatora innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Kuponu po jego przekazaniu Klientowi.

11. Kupony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie.

12. W przypadku, gdy Klient zamierza dokonać zwrotu towaru, którego zakup potwierdza paragon stanowiący podstawę uzyskania Kuponu (na podstawie którego Klient otrzymał Kupon), Klient jest zobowiązany do zwrotu Kuponu

§3 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszej akcji promocyjnej jest dostępny w biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Marino we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 7 oraz w punkcie wydawania Potwierdzeń.

2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu i załączników do niego ze skutkiem natychmiastowym lub w innym wybranym przez Organizatora terminie.

3. Przystąpienie przez Klienta do niniejszej akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na cele związane z uczestnictwem w niniejszej akcji promocyjnej oraz w celach marketingowych.

4. Zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Organizator informuje, że:

5. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji niniejszej akcji Klienci mogą zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej Organizatorowi pod następującymi adresami:

  1. Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław;
  2. marino@victoriamd.pl

6. Organizator jest uprawniony do zakończenia realizacji niniejszej akcji promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny. Akcję uważa się za zakończoną w szczególności w chwili, kiedy Organizator wyda Klientom łącznie 100 kuponów

7. Organizator może przedłużyć okres trwania niniejszej akcji na kolejne dni. W przypadku przedłużenia okresu trwania niniejszej akcji, będzie ona realizowana na tych samym zasadach, co w dniach 12 luty 2017

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

  • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
  • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.