Aktualności

Wejdź do Marino po nagrody gwarantowane

post image

REGULAMIN KONKURSU „Wejdź do Marino po nagrody gwarantowane”

 

I. Organizator konkursu

 

Organizatorem konkursu „Wejdź do Marino po nagrody gwarantowane” (dalej jako „Konkurs”) jest właściciel Centrum Handlowego Marino położonego we Wrocławiu u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej (dalej jako „Centrum Handlowe Marino”) spółka Rafael Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709 (dalej jako „Organizator”).

 

II. Czas trwania Konkursu

 

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 27 sierpnia 2017 r, godz. 20:00.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie Konkursu w przypadku wyczerpania puli nagród o których mowa w pkt. V. poniżej.

 

III. Uczestnictwo w Konkursie

 

Uczestnikiem konkursu, jest każda osoba fizyczna, która spełni łącznie warunki określone w pkt. a) – e) poniżej (dalej jako „Uczestnik konkursu”):

a)     jest pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b)     jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

c)      dokonała w dniach 22 lipca 2017 r. – 27 sierpnia 2017 r. zakupów w jednym ze  sklepów znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Marino, na kwotę co najmniej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i zakupy na powyższą kwotę zostały stwierdzone jednym paragonem, przy czym zgodnie z pkt. b) powyżej, w ramach Konkursu nie są uwzględniane zakupy dokonywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiada oryginał paragonu za ww. zakupy;

d)     posiada paragony o których mowa w pkt. c) powyżej, w ilości wymaganej dla wydania wybranej przez Uczestnika konkursu nagrody gwarantowanej o której mowa w pkt. IV. poniżej i paragony te przedstawiła hostessie, przebywającej w oznaczonym miejscu w Centrum Handlowym Marino w dniach określonych w pkt. IV. ust. 2. poniżej (zwanej dalej „Hostessą”);

e)     nie jest pracownikiem Organizatora, osobą działającą na jego zlecenie, najemcą Centrum Handlowego Marino, pracownikiem takiego najemcy ani też najbliższym członkiem rodziny tych osób (przy czym przez osobę najbliższą rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).

 

 

IV. Przebieg Konkursu

 

1. Uczestnik konkursu, spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszym regulaminie, stosownie do ilości posiadanych paragonów o których mowa w pkt. III. lit. c) powyżej, zostanie nagrodzony nagrodą gwarantowaną (dalej jako „Nagroda”) przy czym Organizator zastrzega, że liczba Nagród jest ograniczona, a o wydaniu Nagród poszczególnym Uczestnikom konkursu decyduje kolejność zgłoszenia się po odbiór  Nagrody.

2. Nagrody wydawane są w następujących terminach (dalej jako „Dzień wydawania nagród”):

a)     29-30.07.2017 r., w godzinach 12:00 – 20:00;

b)     12-13.08.2017 r., w godzinach 12:00 – 20:00;

c)      26-27.08.2017 r,, w godzinach 12:00 – 20:00.

3. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik konkursu spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszym regulaminie, musi w Dniu wydawania nagród okazać Hostessie paragony spełniające wymogi o których mowa w pkt. III. c) powyżej, w ilości wymaganej dla wydania wybranej przez Uczestnika konkursu Nagrody tj. w ilości określonej w pkt. V. poniżej z zastrzeżeniem, że każdy z okazanych paragonów musi pochodzić z innego sklepu znajdującego się na terenie Centrum Handlowego Marino.

4. Uczestnik konkursu, może wykorzystać paragon spełniający wymogi o których mowa w pkt. III. c) powyżej wyłącznie jeden raz podczas całego okresu trwania Konkursu. Okazany paragon, który zostanie wymieniony na Nagrodę zostanie opieczętowany przez Hostessę znakiem „Marino”.

5. W zależności od liczby posiadanych paragonów spełniających wymogi o których mowa w pkt. III. c) powyżej, oraz ilości wymaganej dla wydania wybranej przez Uczestnika konkursu Nagrody określonej w pkt. V. poniżej, Uczestnik Konkursu może odebrać więcej niż jedną Nagrodę.

 

 

 

V. Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:

a)     wiaderko dla dziecka do zabawy w piasku – wymagane okazanie 2 (dwóch) paragonów zgodnie z pkt. IV. powyżej;

b)     materac dmuchany lub piłka plażowa dla dzieci – wymagane okazanie 5 (pięciu) paragonów zgodnie z pkt. IV. powyżej;

c)      gry plażowe dla dzieci – wymagane okazanie 8 (ośmiu) paragonów zgodnie z pkt. IV. powyżej;

d)     zestaw do badmintona – wymagane okazanie 10 (dziesięciu) paragonów zgodnie z pkt. IV. powyżej;

e)     kosz piknikowy z kocykiem – wymagane okazanie 12 (dwunastu) paragonów zgodnie z pkt. IV. powyżej;

f)       bramka składana do gry w piłkę – wymagane okazanie 15 (piętnastu) paragonów zgodnie z pkt. IV. powyżej.

 

 

VI. Dane osobowe

 

1. Odbierając nagrodę, Uczestnik konkursu podaje Hostessie swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu) oraz przedstawia informacje z paragonów (dane sklepu, kwota paragonu) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

2. Uczestnik konkursu, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (miasto i dzielnicę), opcjonalnie adres e-mail, i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

3. Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

4. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Organizator informuje, że:

a)     jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu tej ustawy;

b)     dane osobowe Uczestników konkursu są przechowywane w siedzibie Organizatora;

c)      dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom, działającym w imieniu i na rzecz Organizatora;

a)     Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji;

b)     podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Marino, na stronie internetowej http://www.centrum-marino.com/ oraz Facebooku Marino, a także przy stoisku hostess.

2. Przystąpienie do konkursu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Więcej informacji na temat konkursu oraz uwagi dotyczące realizacji konkursu, Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w formie pisemnej pod następującymi adresami: Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław, lub na e-mail marino@victoriamd.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

  • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
  • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.